--คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) --

 

2.5  คำกริยาวิเศษณ์ (adverb)

         คือ คำที่ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์อื่น หรือประโยค

      2.5.1 ประเภทของคำกริยาวิเศษณ์   คำกริยาวิเศษณ์อาจแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทดังนี้

             1) Adverb of Manner ( คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ) เช่น beautifully, quickly, safely
                                 Jane sings beautifully .

             2) Adverb of Place ( คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่) เช่น here, there, upstairs, downstairs

                                 Jane sings here .

             3) Adverb of Time ( คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา) เช่น today, tomorrow, recently

                                 Jane will sing tomorrow .

             4) Adverb of Degree ( คำกริยาวิเศษณ์บอกระดับ) เช่น very, quite, fairly

                                 Jane sings very beautifully.

             5) Adverb of Frequency ( คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่) เช่น always, occasionally, seldom, rarely

                                 Jane occasionally sings on stage.

             6) Focus Adverb ( คำกริยาวิเศษณ์เน้นคำหรือข้อความ) เช่น only, really, too

                                 Jane sings only on special occasions.

             7) Viewpoint Adverb ( คำกริยาวิเศษณ์บอกทัศนคติ) เช่น generally, hopefully, clearly

                                 Hopefully , Jane will sing tonight.

             8) Conjunctive Adverb ( คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมความ) เช่น moreover, as a result, however

                                 Jane's voice is very beautiful; as a result , her parents want to send her to a
                 singing class.

 

      2.5.2 ตำแหน่งของคำกริยาวิเศษณ์   คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ในประโยคได้ดังนี้

             1) ต้นประโยค เช่น

                                 Today , the world has changed a lot.

             2) หน้ากริยาช่วย หรือกริยาแท้ เช่น

                                 I didn't mean to hurt you and I never will .
                                 Mark seldom drinks alcohol.

             3) หน้าคำคุณศัพท์ หรือ past participle เช่น

                                 The restaurant is terribly busy today.
                                 I think he's badly hurt .

             4) หลังกริยาช่วยคำแรก ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคำ เช่น

                                 The show can only be seen until the end of the week.*

             5) หลัง BE เมื่อเป็นกริยาแท้ เช่น

                                 That prisoner is clearly innocent. 

             6) หลังคำกริยา เช่น

                                 The manager walked quickly to the bank.

             7) หลังกรรม เช่น

                                 My boss read a report quietly .

             8) หลังส่วนเสริม เช่น

                                 Her grandmother has been ill lately .

             9) ท้ายประโยค เมื่อเป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ สถานที่ และเวลา เช่น

                                 Please send this patient to an emergency room immediately .
                                 They sell furniture and other accessories here .
                                 We will have a meeting on the sixth floor at 1:30 p.m .
              * ในประโยคนี้ คำกริยาวิเศษณ์อาจอยู่ในตำแหน่งอื่นได้อีก คือ หน้าคำบุพบท ( The show can be seen only until   the end of the week.) 
         2.5.3  รูปของคำกริยาวิเศษณ์   คำที่ลงท้ายด้วย - ly ส่วนใหญ่มักเป็นคำกริยาวิเศษณ์ คำเหล่านี้มาจากการเติม
-ly ข้างท้ายคำคุณศัพท์นั่นเอง เช่น
                  slow   -->  slow ly                 polite  -->   polite ly                 careful  -->  careful ly
                  easy  -->  eas ily ( เปลี่ยน y เป็น i ก่อนเติม - ly)
         อย่างไรก็ตาม ยังมีคำบางคำที่ลงท้ายด้วย - ly แต่เป็นคำคุณศัพท์ เช่น friendly, womanly, manly, untimely  ดังนั้น นักศึกษาจึงควรระมัดระวังในการใช้คำให้ถูกต้องด้วย
       

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก