learn english online
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน
 
 

เนื้อหาในบทเรียน

1.ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน มีรายละเอียดดังนี้
-ตัวอย่างประกาศรับสมัครงานภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล
-ตัวอย่างใบสมัครงานภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล
-ตัวอย่างประวัตย่อ(resume)พร้อมคำแปล
-ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล
-ตัวอย่างบทสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลและไฟล์เสียง
-คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัท องค์กร และรัฐวิสาหกิจต่างๆ

2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
-บทสนทนาในโอกาศต่างๆพร้อมคำแปล
-คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้อง

3.บทความเพื่อการเตรียมตัวสอบ TOEIC
-ความหมายและประวัติความเป็นมาของ TOEIC
-คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ TOEIC
-TIP เกี่ยวกับ TOEIC
-ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC

4.ตำราเรียน(Textbook)สำหรับฝึกภาษาอังกฤษ
-คัมภีร์ไวยากรณ์
-สนทนาภาษาัอังกฤษระดับประถม
-สนทนาภาษาอังกฤษระดับวิทยาลัย
-แบบเรียนสำหรับฝึกภาษาอังกฤษระดับประถมถึงมัธยมปลายพร้อมแบบฝึกหัด

5.ฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษจากตัวอย่างบทสนทนา
-บทสนทนาทั่วไป

6.วิดีโอฝึกภาษาอังกฤษ
-ง่ายต่อการเข้าใจ
-ไม่เบื่อหน่าย

7. เรียนไวยากรณ์
-เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้งาน

8.ลิงก์สำหรับฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ